Disclaimer

2018 Control Union ©

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Disclaimer
Wij hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat is op het moment van publicatie. Control Union behoudt zich echter het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Cookies
De website van Control Union gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en het webverkeer te bewaken. Op deze manier kunnen we zien hoeveel mensen onze website hebben bezocht in een bepaalde periode. Control Union gebruikt alleen gecombineerde gegevens die niet kunnen worden teruggeleid tot een specifieke pc of persoon. Natuurlijk kunt u het gebruik van cookies zelf uitschakelen.

Let op: Als u cookies uitschakelt in uw browser, werken bepaalde diensten of mogelijkheden van de Control Union-website mogelijk niet goed meer.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy