Hoàn tất cổng thông tin chứng nhận


Chuyển đổi đã hoàn tất... hãy tận hưởng các dịch vụ mới!

Chúc mừng bạn hiện đã có quyền truy cập đầy đủ để sử dụng Cổng thông tin khách hàng chứng nhận. Quá trình chuyển đổi từ hệ thống CIS cũ sang hệ thống Chứng nhận mới đã hoàn thành. Chúng tôi thân ái mời bạn truy cập Cổng thông tin khách hàng chứng nhận và bắt đầu giao dịch ở đây. Email này cung cấp cho bạn các hướng dẫn cuối cùng. 

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng dịch vụ mới.BƯỚC 4: Hoàn tất
 


Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành toàn bộ các bước và Cổng thông tin khách hàng chứng nhận hiện đã sẵn sàng sử dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ và hoàn thành toàn bộ các dữ liệu chương trình chứng nhận trong cổng thông tin. Đó là một hành động quan trọng mà số dư khối lượng sản phẩm của bạn được duy trì để đăng ký thành công Giấy chứng nhận Giao Dịch. Vui lòng lưu ý, để hỗ trợ bạn trong việc sử dụng Cổng thông tin khách hàng, các video hướng dẫn thêm sẽ có sẵn trong Cổng thông tin khách hàng.


Để hoàn thành bước cuối cùng của quá trình chuyển tiếp này, chúng tôi yêu cầu bạn thực hiện theo các hành động được mô tả:

O     Xem video 4 Hoàn tất (có sẵn trong Cổng thông tin khách hàng)
O     Bắt đầu sử dụng Cổng thông tin (chi tiết đăng nhập có trong email trước đó)
O     Xem các video hướng dẫn bổ sung trong Cổng thông tin
O     Hoàn thành toàn bộ cân bằng khối lượng trong Cổng thông tin khách hàng.

 

Đây là phần cuối của chuỗi email chuyển tổ chức của bạn tới Cổng thông tin khách hàng chứng nhận mới.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với văn phòng chúng tôi. 

1. Giới thiệu   

 

2. Chuyển đổi   

 
Video 1 mang đến cho bạn phần giới thiệu cổng thông tin thông tin khách hàng Chứng nhận mới. Video 1 cung cấp sơ lược về Cổng thông tin chứng nhận và các lợi ích mà cổng thông tin khách hàng sẽ bao gồm.       Video 2 là một thông báo để thông tin cho bạn rằng việc di chuyển dữ liệu vào cổng thông tin Chứng nhận mới đã bắt đầu. Video này sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin về kết quả chuyển đổi.
     

3. Xác thực   

 

4. Hoàn tất

   

Video 3 là thông báo rằng dữ liệu của bạn đã được chuyển thành công. Video 3 cũng cung cấp hướng dẫn về cách xác thực dữ liệu của bạn và chấp nhận các Điều khoản hợp đồng. Video 3 có sẵn trong Cổng thông tin khách hàng.

  Video 4 cung cấp hướng dẫn cuối cùng. Cổng thông tin đã sẵn sàng sử dụng. Video cuối cùng cung cấp cho bạn một hướng dẫn về cách bắt đầu sử dụng hệ thống và bạn có thể tìm thêm tài liệu hướng dẫn. Video 4 có sẵn trong Cổng thông tin khách hàng.Nếu có thêm bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với văn phòng CU tại địa phương của bạn.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy