Tất cả các dịch vụ và hoạt động của bạn đều trong một cổng thông tin

CỔNG THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Đăng nhập này cung cấp cách truy cập vào cổng thông tin khách hàng của chúng tôi. Để yêu cầu quyền truy cập, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Cổng thông tin chứng nhận

Cổng thông tin chứng nhận mới là một dịch vụ được cải tiến mới dành cho khách hàng của chúng tôi. Cổng thông tin là một hệ thống trực tuyến trung tâm, giúp khách hàng có thể quản lý và theo dõi các hoạt động chứng nhận và kiểm định của Control Union. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin liên quan đến Cổng thông tin chứng nhận, chẳng hạn như tin tức, video, đăng nhập cổng thông tin và các tính năng.  

QUAN TRỌNG: Cổng thông tin hiện chỉ áp dụng cho khách hàng dệt may của chúng tôi và dành cho các quốc gia được lựa chọn. Vui lòng tiếp tục sử dụng CIS cho đến khi văn phòng địa phương liên hệ với bạn để triển khai hệ thống trong vùng của bạn.

Các tính năng của cổng thông tin

Cổng thông tin mới cho phép các tính năng trực tuyến mà chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng. Các tính năng này bao gồm:

·       Quản lý hàng tồn kho 

·       Quản lý sản phẩm

·       Áp dụng hoạt động

·       Chứng nhận giao dịchin 24 hours 

·      Hồ sơ khách hàng tập trung

·       Tài liệu hướng dẫn

·       Hồ sơ & vai trò người dùng

 

 

Please check out the important implications for your Scope Certificate and Transaction Certificate application process.

Liên hệ với chúng tôi

Contact us for any support Gửi thư điện tử

Tôi làm thế nào để có được thông tin đăng nhập?

Câu trả lời
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy