Điều khoản & Điều kiện

Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng khác của các bên bằng văn bản, các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ áp dụng cho các hoạt động của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện chung này bao gồm một số quy định cụ thể để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong một số trường hợp nhất định.
International Federation of Inspection Agencies – Terms and Conditions of Business (1999) (Tiếng Anh) 
Có thể tham khảo và tải xuống các điều khoản và điều kiện này bằng cách nhấp vào đường link.

Điều khoản hợp đồng của Control Union Certifications (Tiếng Anh)

Có thể tham khảo các điều khoản và điều kiện này bằng cách nhấp vào đường link và tải xuống ở trang web công bố chung.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy