Xác thực cổng thông tin chứng nhận


Dữ liệu của bạn đã sẵn sàng xác thực!

Chúng tôi vui mừng thông báo quá trình chuyển tiếp dữ liệu của bạn sang Cổng thông tin khách hàng chứng nhận mới hiện đã hoàn thành và sẵn sàng để bạn truy cập. Đây là bước hướng dẫn thứ ba trong chuỗi bốn bước. Trong bước này bạn được yêu cầu xác thực dữ liệu của mình và chấp nhận các Điều khoản hợp đồng. Sau bước này, bạn sẽ nhận được email và video hướng dẫn cuối cùng từ chúng tôi để hướng dẫn bạn cách sử dụng hệ thống.

Vui lòng xem email dưới đây để biết các hướng dẫn liên quan đến bước này. Nếu có thêm bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với bộ phận địa phương của bạn để được hỗ trợ. 


BƯỚC 3: Xác thực
 

 

Việc chuyển đổi dữ liệu của bạn vào Cổng thông tin khách hàng chứng nhận hiện đã hoàn thành. Bạn đã sẵn sàng cho phiên đăng nhập đầu tiên của mình trong Cổng thông tin chứng nhận. Trong phiên đăng nhập đầu tiên, điều quan trọng là xác thực dữ liệu của bạn và chấp nhận các Điều khoản và hợp đồng.

Để hoàn thành bước 3, chúng tôi thân ái yêu cầu bạn thực hiện theo các hành động được mô tả:

O Xem video 3 Xác thực (có sẵn trong Cổng thông tin khách hàng)
O Đăng nhập vào Cổng thông tin chứng nhận (thông tin chi tiết đăng nhập có trong email này)
O Xác minh dữ liệu của tổ chức bạn (trong Cổng thông tin khách hàng)
O Chấp nhận các Điều khoản hợp đồng (trong Cổng thông tin khách hàng)

Chúng tôi thân ái yêu cầu bạn xác thực dữ liệu của mình và chấp nhận Điều khoản hợp đồng sau khi xem video 3. Bạn có thể đăng nhập từ https://certificationportal.controlunion.com/vi bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.


Nếu cần bất kỳ hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ với văn phòng địa phương của chúng tôi. 

 

1. Giới thiệu   

 

2. Chuyển đổi   

 
Video 1 mang đến cho bạn phần giới thiệu cổng thông tin thông tin khách hàng Chứng nhận mới. Video 1 cung cấp sơ lược về Cổng thông tin chứng nhận và các lợi ích mà cổng thông tin khách hàng sẽ bao gồm.       Video 2 là một thông báo để thông tin cho bạn rằng việc di chuyển dữ liệu vào cổng thông tin Chứng nhận mới đã bắt đầu. Video này sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin về kết quả chuyển đổi.
     

3. Xác thực   

 

4. Hoàn tất

   

Video 3 là thông báo rằng dữ liệu của bạn đã được chuyển thành công. Video 3 cũng cung cấp hướng dẫn về cách xác thực dữ liệu của bạn và chấp nhận các Điều khoản Hợp đồng. Video 3 có sẵn trong Cổng thông tin Khách hàng.

  Video 4 cung cấp hướng dẫn cuối cùng. Cổng thông tin đã sẵn sàng sử dụng. Video cuối cùng cung cấp cho bạn một hướng dẫn về cách bắt đầu sử dụng hệ thống và bạn có thể tìm thêm tài liệu hướng dẫn. Video 4 có sẵn trong Cổng thông tin khách hàng.Nếu có thêm bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với văn phòng CU tại địa phương của bạn.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy